අප්‍රිකාවේ සිංහ පැටියා සිම්බා යනු ඔහුගේ දෙමව්පියන් වන මුෆසා රජුගේ සහ සරබි රැජිනගේ ආඩම්බරය හා ප්‍රීතියයි. 

මෙම චිත්‍රපටය සඳහා උපසිරසි දායකත්වය ලබාදීමට ඔබට පුළුවන්.
පහත උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

Showing the single result