The Last Mercenary (2021) වනවා. මෙහි IMDB අගය 5.4ක් ලැබිලා තියෙනවා, ඒත් එක්ක මේක අයිතිවෙන්නෙ Action, Comedy යන ගණයන්වලටයි. 

 

Netflix සඳහා සිංහල උපසිරැසි                                                                        Watch Now On Netflix
 
උපසිරැසි ගැන්වීම | හංසක නුවන්
                                                     
 
 
Netflix සදහා සිංහල උපසිරැසි                                                                         Watch Now On Netflix
 
 
 
 
උපසිරැසි ගැන්වීම | නුවන් අසේල / තිසරි සෙව්වන්දි
 

 

A local barber's fate turns overnight when he becomes the single deciding vote in the village elections.
 
Sinhala Subtitles for Netflix                                                                                 Watch Now On Netflix
 
The Secret Magic Control Agency sends its two best agents, Hansel and Gretel, to fight against the witch of the Gingerbread House.

 

Sinhala Subtitles for Netflix                                                                                       Watch Now On Netflix

Subtitled by Madusanka Bandara

 
When SpongeBob SquarePants's pet snail Gary gets kidnapped by Poseidon and taken to the Lost City of Atlantic City, he and his best friend Patrick Star must go on a rescue mission to save him from the dastardly plan of Poseidon before it is too late

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by | Hansaka Nuwan

The story of Aziz through an existential crisis longing for his youth: he is not happy with his work nor his private life, which is hijacked by his sister and her family, who have been living with him for some time now.
 

Coming Soon....

Take a look back at the mad glory of the year 2020 in this comedic retrospective.
 
Coming Soon....
When alien invaders capture the Earth's superheroes, their kids must learn to work together to save their parents- and the planet.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by |Hasitha Madusanka

A filmmaker kidnaps the daughter of a movie star, and while the star searches for his daughter the director films the desperate search in real time for his next blockbuster movie.
 
Sinhala Subtitles for Netflix                                                                               Watch Now On Netflix

A troupe of hilariously self-obsessed theater stars swarm into a small conservative Indiana town in support of a high school girl who wants to take her girlfriend to the prom.

 

Coming Soon...
Featured
The prehistoric family the Croods are challenged by a rival family the Bettermans, who claim to be better and more evolved.

 


Subtitled by | Ashan Alahakon

From a resurfaced sex tape to a rogue suitcase of money, four wildly different stories overlap at the whims of fate, chance and one eccentric criminal.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by | Ruvini Thakshila

 
 
Fed up with being single on holidays, two strangers agree to be each other's platonic plus-ones all year long, only to catch real feelings along the way.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by|Charith Priyankara

In this animated musical, a girl builds a rocket ship and blasts off, hoping to meet a mythical moon goddess.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by | Sanjula Srimal

Seven years after he survived the monster apocalypse, lovably hapless Joel leaves his cozy underground bunker behind on a quest to reunite with his ex.

 

Sinhala Subtitles for Netflix                                                                                   Watch Now On Netflix
 
The film follows headstrong Ginny who meets Sunny for an arranged marriage, but turns him down, and then shows how Sunny teams up with Ginny's mother to win her love.

 

Ginny Weds Sunny (2020) Sinhala subtitile Download. Sinhala subtitle for Netflix. Support Netflix online stream

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by | Ruvini Thakshila

One man must race against time to stop history's worst tyrants and criminal masterminds as they get together to plot a war that could wipe out millions of people and destroy humanity.

 

Coming Soon

When his unlucky horoscope doesn't bode well for his future wife, an earnest bachelor goes to surprising lengths to get the family he's always wanted.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by  | Abhishek Vihanga
A teen gamer is forced to level up to full-time babysitter when his favorite video game drops three superpowered infants from space into his backyard.

 

Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by: K J Manoj

Ivan, a gorilla, lives with two elephants, Stella and Ruby, and a dog, Bob, in Big Top Mall. With no childhood memories left, Ivan sets off on a journey to find his identity.

 

Coming Soon

While struggling to survive, Manny and Kizie, who each have a terminal illness, fall in love with each other. Thereafter, the two try to spend the rest of their days being happy and staying positive.

 

Subtitled by  Ruvini Thakshila Balasuriya

After a romantic summer together, Noah is off to Harvard, and Elle heads back to high school for her senior year.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by : Waruna Prasad

A panicked young woman, with her reluctant friends in tow, rushes to Mexico to try and delete a ranting email she sent to her new boyfriend

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by : Nilusha Hemal Alahakon

Torn between his past and present girlfriends, a confused bachelor's indecisiveness spins a web of lies and cheating as he struggles to commit.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by : Ashen Kavindu

A small town panwalla falls for a schoolgirl who lives opposite his shop. He experiences love, jealousy and betrayal without meeting her even once.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by : Madavi Sadapamini Wehthasinghe

Mirza, an old man, is always at war with his tenant Baankey as he wants him to evict his house but Baankey is hell-bent on staying.

 

Subtitled by : Ruvini Thakshila

Alex, high school class president, nerd and a straight A student, has been dating Claire a long time. They decide to sleep together but then he meets a gay guy and he's confused.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by : Dileepa Madushan

On the brink of breaking up, a couple gets unintentionally embroiled in a bizarre murder mystery. As they get closer to clearing their names and solving the case, they need to figure out how they, and their relationship, can survive the night.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by : Waruna Prasad

Shaggy and Scooby learn that Dick Dastardly, a villain, is out to capture Scooby. With the help of masked superhero Blue Falcon, the Mystery Inc gang sets out to thwart the supercriminal's evil plans.
 
 

Subtitled by : Ishan (LB)

After discovering a magical mask, an 11-year-old aspiring wrestler enters a competition to become the next WWE superstar.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by | Jayasanka Satharasinghe

 

Showing 1–30 of 91 results