බැංකු මන්කොල්ලයෙන් පසුව සිරගතවී නැවත පැමිණ තම සහෝදරයන්ගේ මරණය වෙනුවෙන් ඔවුන්ට සදාරණය ඉටු කිරීම.

 

Netflix සඳහා සිංහල උපසිරැසි ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය

සිංහල උපසිරැසි : සඳුන් දර්ශන

පාසලක් හා එහි ගුරුවරුන් මුහුණ දෙන අභියෝගන් ගැන කියවෙන චිත්‍රපටයකි. පාසල වානිජකරණයට ලක්වීමට විරුද්ධව සිසුන් හා ගුරුවරුන් එක්ව සටන් වදින ආකාරයත් එහි අවසානයේ ඔවුන් ජයගන්නා ආකාරයත් කතාවෙන් කියවේ.

 

 

බුද්ධි අංශ තොරතුරු මත ආයුධ සොයා ගැනීමට ඉරාකයට යන හමුදාවට ලැබෙන බුද්ධි තොරතුරු නිවැරදි නොවීම.

 

Netflix සදහා සිංහල උපසිරැසි                                                                                             Watch Now On Netflix

උපසිරැසි ගැන්වීම | GHK සඳරුවන්

 

 

 
 

Showing all 3 results