Netflix සඳහා සිංහල උපසිරැසි                                                                        Watch Now On Netflix
 
උපසිරැසි ගැන්වීම | හංසක නුවන්
                                                     
 
 
Netflix සඳහා සිංහල උපසිරසි                                                                        Watch Now On Netflix
උපසිරැසි ගැන්වීම | නුවන් අසේල
 
Netflix සඳහා සිංහල උපසිරසි                                                                        Watch Now On Netflix
උපසිරැසි ගැන්වීම | නුවන් අසේල
Netflix සඳහා සිංහල උපසිරසි                                                                        Watch Now On Netflix
උපසිරැසි ගැන්වීම | නුවන් අසේල
Army of the Dead, ජනප්‍රිය චිත්‍රපට නිෂ්පාදක සැක් ස්නයිඩර්ගේ තවත් අනර්ග නිර්මාණයක්. මේ චිත්‍රපටයේ මේවනවිට IMDB අගය 6.4 වෙලා තියෙනවා. චිත්‍රපටය ආරම්භ වෙන්නේ, ලාස් වේගාස් වල සොම්බි ආක්‍රමණයක් සමගින්.. ඒ සමග ලාස් වේගාස් නගරයක්ම නටඹුන් වෙලා යනවා. මේ නටඹුන් නගරයේ රජයට අයත් ගොඩනැගිල්ලක කුටියක තිබෙන ඩොලර් මිලියන 200 ක් මංකොල්​ල කෑමේ අභියෝගයක් පිළිබඳව තමයි කතාව දිවෙන්නේ. ඉතින් හැමෝටම බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා..

 

Subtitled by Nimesh Thennakon
 
When Nadja becomes pregnant, they make an attempt to rekindle their relationship by traveling to the north of Sweden for a hiking trip but soon their romantic trip turns into a nightmare.

 

Sinhala Subtitles for Netflix                                                                                 Watch Now On Netflix
 
 
 
 

Subtitled by| Pavindu Nimesh

 

Two people live in different times. Seo-Yeon lives in the present and Young-Sook lives in the past. One phone call connects the two, and their lives are changed irrevocably.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by Sandun Darshana
Daniel and Sara have a 9-year-old son, Eric, and they've just moved to a new home not knowing the neighbours call it "the house of the voices". Eric is the first one to notice the odd noises behind each door.

 

Sinhala Subtitles for Netflix                                                                                                  Watch Now On Netflix
 
As a blind librarian, dispirited cricketer and desolate psychiatrist each seek retribution and release, their lives overlap under eerie influences.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by |Pavindu Nimesh

A refugee couple makes a harrowing escape from war-torn South Sudan, but then they struggle to adjust to their new life in an English town that has an evil lurking beneath the surface

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by | Nuwan Asela Ariyarathna

When an outbreak hits, Aidan barricades himself inside his apartment and starts rationing food. His complex is overrun by infected Screamers, and with the world falling apart into chaos, he is left completely alone fighting for his life.

 

Subtitled by | Nuwan Asela Ariyarathna

The rapid spread of an unknown infection has left an entire city in ungovernable chaos, but one survivor remains alive in isolation. It is his story.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by | Damith Lahiru

Five young mutants, just discovering their abilities while held in a secret facility against their will, fight to escape their past sins and save themselves.ය

 

Subtitled by | Madusanka Bandara

University students, planning a bravery initiation test for their fellow classmates, choose a campus bridge rumored to be haunted by a vengeful female ghost.

 

Sinhala Subtitles for Netflix                                                                                                  Watch Now On Netflix
 
Bulbbul, a child bride, grows into an enigmatic woman ruling over her household, hiding her painful past, as supernatural murders of men plague her village.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by : Hansaka Nuwan

 

A vertical prison with one cell per level. Two people per cell. Only one food platform and two minutes per day to feed. An endless nightmare trapped in The Hole..

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by |Shehani Apsara

Muldoon, a detective and single mother, investigates a murder in a suburban neighbourhood. Soon, she realises that the house in which the incident occurred is cursed by an evil force.

 

Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by :Damith Lahiru

The winning team of LUST STORIES unite to tell some spine - chilling tales. Ghost Stories is an upcoming 2020 Indian anthology horror film, consisting of four short film segments

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by | Kasun Sampath

A weak con man panics when he learns he's going to prison for fraud. He hires a mysterious martial arts guru who helps transform him into a martial arts expert who can fight off inmates who want to hurt or love him.

 

Subtitled by - Sandeepa Wickramasinghe

 වෛරයෙන් හා දරු දුකෙන් මැරුණු ලාලොරොනා ඉපදෙන්නෙ දරුණු යක්ශනියක් වෙලා,එතනින් පස්සෙ ඇය තමන්ගේ දරුවො හොය හොය, ලමයි මරලා තමන් ලගට ගන්නවා.ඉතින් ඔය කතාව පාදක කරගෙන තමා ෆිල්ම් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ,

 

Netflix සදහා සිංහල උපසිරැසි                                                                                 Watch Now On Netflix
When the world is under attack from terrifying creatures who hunt their human prey by sound, 16-year old Ally Andrews (Kiernan Shipka), who lost her hearing at 13, and her family seek refuge in a remote haven.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by : Sandun Darshana

In a far-away village, lived an innocent teenage girl, "Sai" who later discovered herself inheriting the curse of "Krasue". At night, her head would detach from her body and hunts for flesh and blood. Villagers are terrified by the deaths of their livestocks and that is when the Krasue hunt begins. "Jerd" a friend joined the hunt with an unknown reason while "Noi", the childhood friend who had just came back to the village decided to stand beside Sai despite knowing the horrifying truth.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by | C J Vimukthi

Pastor Park works to expose suspicious religious groups. He's hired to look into the cult group Deer Mount. Meanwhile, Police Captain Hwang investigates a murder case and the main suspect is a member of the Deer Mount cult.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by : Chaman Nishan

 

When a mysterious force decimates the population, only one thing is certain -- if you see it, you die. The survivors must now avoid coming face to face with an entity that takes the form of their worst fears. Searching for hope and a new beginning, a woman and her children embark on a dangerous journey through the woods and down a river to find the one place that may offer sanctuary. To make it, they'll have to cover their eyes from the evil that chases them -- and complete the trip blindfolded.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by : Purna Alahakon

Haunted by disturbing visions, a workaholic takes a vacation with his family, but a detour leads them to an unsettling stranger and chilling events.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by | Chamuditha Prabath

After an epidemic spreads all over Australia, a father searches for someone willing to protect his daughter.

Cargo (2017) Sinhala Subtitle Download. Sinhala subtitle for Netflix. Support Netflix online stream

..........................................................................................................................................................................................

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by | Pavindu Nimesh

A priest with a haunted past and a novice on the threshold of her final vows are sent by the Vatican to investigate the death of a young nun in Romania and confront a malevolent force in the form of a demonic nun.

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by | Yohan Fernando (Yoka)

A group of scientists exploring the Marianas Trench encounter the largest marine predator that has ever existed - the Megalodon

 

The Meg (2018) Sinhala subtitile Download. Sinhala subtitle for Netflix. Support Netflix online stream

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by | Charith Priyankara

America's third political party, the New Founding Fathers of America, comes to power and conducts an experiment: no laws for 12 hours on Staten Island. No one has to stay on the island, but $5,000 is given to anyone who does

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by |Wajira Maramage

A group of friends who are lured into a game of truth or dare realise that the ones who lie or do not follow the rules, end up dead, mysteriously..

 

How to Enable Sinhala Subtitles for Netflix

Subtitled by  :Damith Lahiru

Showing 1–30 of 38 results