logo
අපගේ නිල ඩවුන්ලෝඩ් වෙබ් අඩවිය තවදුරටත් baiscopedownloads.co නොවේ. කරුණාකර අපගේ උපසිරසි සඳහා ගැලපෙන ලින්ක් බාගත කරගැනීමට https://baiscopedownloads.link/ හෝ https://baiscopedownloads.xyz/ වෙත පිවිසෙන්න.

MENU

Yennamo Yedho (2014) | මෙ‍හෙ‍මත්‍ ‍ආ‍ද‍ර ‍ක‍තා‍වක්‍ [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

No votes yet.
Please wait...

Yennamo Yedho 2014

‍ඔන්‍‍න ‍යා‍ලු‍ව‍නේ, ‍ත‍වත්‍ ‍ලස්‍‍ස‍න‍ම ‍ලස්‍‍ස‍න ‍ආ‍ද‍ර ‍ක‍තා‍වක්‍ ‍රැ‍ගත්‍ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය‍ක‍ට ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි ‍නිර්‍මා‍න‍ය ‍ක‍ර‍ගෙ‍න ‍ආ‍වා.‍මේ‍ක‍ටත්‍ ‍වෙ‍න‍දා ‍ව‍ගේ‍ම ‍කා‍ල ‍රා‍මු ‍ස‍ක‍සා ‍දෙ‍න ‍අ‍යි‍යා ‍ත‍මා, ‍කා‍ල ‍රා‍මූ ‍නිර්‍මා‍න‍ය ‍ක‍ර‍ලා ‍දුන්‍‍නේ. ‍එ‍යා‍ට ‍ගො‍ඩාක්‍‍ම ස්‍‍තූ‍ති‍යි. ‍මේ‍ක‍ට ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි ‍ල‍බා ‍දී‍ම‍ට ‍ප‍රක්‍‍කු ‍වී‍ම ‍ගැ‍න ‍එ‍යා‍ගෙන්‍ ‍මු‍ලින්‍‍ම ‍ස‍මා‍ව ‍අ‍ය‍දි‍න‍වා. ‍මො‍ක‍ද ‍ම‍ට ‍මේ‍ක‍ට ‍කා‍ල ‍රා‍මූ ‍නිර්‍මා‍න‍ය ‍ක‍ර‍ලා ‍දී‍ලා ‍දැ‍න‍ට ‍මා‍ස‍ක‍ටත්‍ ‍ව‍ඩා ‍කල්‍ ‍ගි‍යා. ‍පො‍ඩි ‍පො‍ඩි ‍වැ‍ඩ ‍මෙන්‍‍ම, ‍බා‍ධා ‍නි‍සා ‍ත‍මා ‍දෙන්‍‍න ‍ප‍රක්‍‍කු ‍උ‍නේ.

‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍ගැ‍න ‍පොඩ්‍‍ඩක්‍ ‍දැ‍න‍ග‍මු ‍නේ. ‍මේ‍ක ‍මේ ‍ව‍ස‍රේ, ‍එ‍නම්‍ 2014 ‍ව‍ස‍රේ ‍අප්‍රි‍යෙල්‍ 25 ‍වැ‍නි ‍නි‍කුත්‍ ‍වු‍නු ‍ස‍ල‍රු‍වක්‍. ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න‍ය ‍ක‍ර‍ලා ‍ති‍යෙන්‍‍නේ, Ravi Tyagarajan. ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම ‍සං‍‍ගී‍ත ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න‍ය ‍ක‍ර‍ලා ‍ති‍යෙන්‍‍නේ, D. Imman ‍වි‍සි‍නි. ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම ‍අ‍නි‍රුද්‍ ‍මෙ‍හි ‍එ‍න ‍එක්‍ ‍ගී‍ත‍ය‍ක‍ට ‍ත‍ම ‍හ‍ඩ ‍දා‍ය‍කත්‍‍ව‍ය ‍දක්‍‍ව‍ලා ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍අ‍නි‍රුද්‍ ‍ත‍මා, Kaththi(2014) ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍සං‍‍ගී‍ත ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍ක ‍ව‍ර‍යා ‍වෙන්‍‍නේ. ‍න‍ලු ‍නි‍ළි‍යන්‍ ‍ග‍ත‍හොත්‍, Gautham Karthik ‍ත‍මා ප්‍ර්‍ධා‍න ‍න‍ලු‍වා ‍වන්‍‍නේ. ‍මෙ‍යා‍ව ‍දන්‍‍න‍වා ‍නේ. Kadhal ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ප්‍ර්‍ධා‍න ‍න‍ලු‍වා ‍වන්‍‍නෙත්‍ ‍මෙ‍යා ‍ත‍මා. ප්‍ර්‍ධා‍න ‍නි‍ළි‍ය ‍වන්‍‍නේ, “Yaariyaan” ‍හින්‍‍දි ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ප්‍ර්‍ධා‍න ‍නි‍ලි‍ය ‍ව‍න, Rakul Preet Singh.

‍‍ක‍තා‍ව ‍පො‍ඩි ‍ආ‍රම්‍‍භ‍යක්‍ ‍දෙන්‍‍නම්‍‍කෝ. ‍ක‍තා‍ව ‍ප‍ටන්‍ ‍ගන්‍‍නේ, ‍ගෞ‍තම්‍ ‍කි‍ය‍න ‍කොල්‍‍ලා‍ව ‍චක්‍‍කි ‍කි‍ය‍න ‍කෙ‍නා ‍පැ‍හැ‍ර ‍ගන්‍‍න ‍සීන්‍ ‍එ‍ක‍කින්‍. ‍එ‍හෙ‍ම ‍පැ‍හැ‍ර‍ගෙ‍න ‍ය‍න ‍අ‍ත‍රේ, ‍ගෞ‍තම්‍‍ගේ ‍ආ‍ද‍ර ‍ක‍තා‍ව ‍කි‍යන්‍‍න ‍කි‍ය‍ලා, ‍චක්‍‍කි ‍කි‍ය‍න‍වා. ‍කි‍යන්‍‍න‍ම ‍වෙ‍න ‍නි‍සා, ‍ගෞ‍තම්‍ ‍කි‍යන්‍‍න ‍ගන්‍‍න‍වා. ‍ඒ‍ක ‍මෙන්‍‍න ‍මෙ‍හෙ‍ම‍යි ‍ප‍ටන්‍ ‍ගන්‍‍නේ. ‍ගෞ‍තම්‍ ‍සිම්‍‍රන්‍ ‍කි‍ය‍න ‍කෙල්‍‍ල‍ට ‍ආ‍ද‍ර‍ය ප්‍ර්‍කා‍ශ ‍ක‍රන්‍‍න ‍යද්‍‍දි, ‍කෙල්‍‍ලෙක්‍ ‍නි‍සා ‍අ‍න‍තු‍රක්‍ ‍වෙ‍න‍වා. ‍පස්‍‍සේ ‍සිම්‍‍රන්‍ ‍එ‍යා‍ව ‍රෝ‍හ‍ල‍ට ‍ගෙ‍න ‍ගි‍හින්‍ ප්‍ර්‍ති‍කා‍ර ‍ක‍ර‍න‍වා. ‍එ‍හි‍දී ‍සිම්‍‍රන්‍ ‍රෝ‍හ‍ලේ ‍වෛද්‍ය‍ව‍ර‍යා ‍ස‍ම‍ග ‍පෙ‍මින්‍ ‍වෙ‍ලී, ‍ඒ‍ක ‍ක‍සා‍ද‍ය ‍දක්‍‍වා ‍දු‍ර‍දි‍ග ‍ය‍න‍වා, ‍අන්‍‍ති‍මේ‍දී ‍ඒ ‍ක‍සා‍දේ‍ට ‍ගෞ‍තම්‍‍ටත්‍ ‍ආ‍රා‍ධ‍නා ‍ලැ‍බෙ‍න‍වා. ‍ගෞ‍තම්‍ ‍ඒ‍ක‍ට ‍යන්‍‍න ‍අ‍ක‍මැ‍ති. ‍මො‍ක‍ද ‍ඒ ‍ත‍මන්‍ ‍ගේ ‍හි‍ට‍පු ‍පෙම්‍‍ව‍ති‍ය‍ගේ ‍ක‍සා‍දේ ‍නි‍සා. ‍ඒත්‍ ‍යා‍ලු‍වන්‍ ‍බ‍ල ‍ක‍ර‍ලා ‍එක්‍‍ක ‍ය‍න‍වා. ‍එ‍හි‍දී ‍ගෞ‍තම්‍‍ට ‍කෙල්‍‍ලෙක්‍ ‍මු‍ණ‍ගැ‍හෙ‍න‍වා. ‍ඒ ‍කෙල්‍‍ල ‍ක‍වු‍ද? ‍දෙන්‍‍නා ‍මො‍න ‍ව‍‍ගේ ‍තත්‍‍ව‍ය‍ක ‍ඉද්‍‍දි‍ද ‍මු‍ණ ‍ගැ‍හෙන්‍‍නේ? ‍ආ‍යෙත්‍ ‍ඒ ‍කෙල්‍‍ල‍ව ‍මු‍න ‍ගැ‍හෙන්‍‍න ‍ගෞ‍තම්‍‍ට ‍අ‍වස්‍‍ථා‍ව ‍ලැ‍බෙ‍යි‍ද? ‍දෙන්‍‍නා ‍අ‍ත‍ර ‍මො‍න ‍ව‍ගේ ‍සම්‍‍බන්‍‍ධ‍යක්‍ ‍ඇ‍ති ‍වේ‍වි‍ද? ‍මේ‍වා‍ට ‍පි‍ලි‍‍තු‍රු ‍දැ‍න‍ගන්‍‍න, ‍ස‍ල‍රු‍ව ‍බ‍ලන්‍‍න ‍කි‍ය‍ලා ‍ආ‍රා‍ධ‍නා ‍ක‍ර‍න‍වා.

‍‍මු‍ල ‍සි‍ට, ‍අ‍ග ‍දක්‍‍වා‍ම ‍ඉ‍තා ‍ලස්‍‍ස‍න‍ට ‍ග‍ලා‍ගෙ‍න ‍ය‍න ‍ක‍තා‍වක්‍. ‍කි‍සි ‍කම්‍‍මැ‍ලි ‍ක‍මක්‍ ‍නැ‍ති‍ව ‍බ‍ලන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍. ‍ඒ ‍අ‍ත‍ර ‍දු‍ක ‍ස‍තු‍ට, ‍වේ‍ද‍න‍වා, ‍ත‍මන්‍ ‍ගේ ‍අ‍ය ‍වෙන්‍ ‍වී‍මේ ‍දු‍ක, ‍මේ ‍හැ‍ම ‍දෙ‍යක්‍‍ම ‍අ‍ඩං‍‍ගු ‍ලස්‍‍ස‍න ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යක්‍ ‍ත‍මා ‍මේ‍ක.

‍‍ත‍ව ‍දෙ‍යක්‍ ‍කි‍යන්‍‍න ‍ඕ‍නේ. ‍කොච්‍‍ච‍ර ‍ම‍හන්‍‍සි ‍වෙ‍ලා, ‍සබ්‍ ‍නැ‍ති ‍එව්‍‍ව‍ට, ‍මි‍තු‍රු ‍අ‍යි‍ය‍ලා‍ට, ‍ස‍හෝ‍ලා‍ට, ‍කි‍ය‍ලා, ‍ල‍යින්‍ ‍හ‍ද‍ව ‍ගෙ‍න, ‍ඔ‍යා‍ල‍ගේ ‍ර‍ස ‍වින්‍‍ද‍න‍ය ‍උ‍දෙ‍සා ‍අ‍සා ‍ලි‍වීම්‍ ‍ක‍ර‍ලා ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි ‍ගෙ‍නා‍ව‍ට, ‍ඊ‍ට ‍ඔ‍යා‍ල‍ගෙන්‍ ‍ලැ‍බෙ‍න ‍අ‍ද‍හස්‍ ප්‍ර්‍ති‍චා‍ර ‍නම්‍, ‍ඉ‍තා‍ම ‍අ‍ඩු‍යි. ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි‍යක්‍ ‍ඔ‍යා‍ලා‍ට ‍ගෙ‍නල්‍‍ලා, ‍අ‍පි ‍බ‍ලා‍පො‍රොත්‍‍තු ‍වෙන්‍‍නේ, ‍මු‍දල්‍ ‍නෙ‍මේ. ‍ඔ‍යා‍ල‍ගේ ස්‍‍තූ‍ති‍යි ‍කි‍යා ‍හෝ ‍ප‍ව‍ස‍න ‍ඔ‍යා‍ල‍ගේ ‍අ‍ද‍හස්‍. ‍පැ‍ය ‍ග‍නන්‍ ‍ම‍හන්‍‍සි ‍වෙ‍ලා ‍ඉ‍ව‍ර ‍ක‍ර‍ලා ‍ගේ‍න ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි ‍ව‍ල‍ට, ‍පො‍ඩි ‍ව‍ටි‍නා‍ක‍මක්‍ ‍ල‍බා ‍දෙන්‍‍න ‍කි‍ය‍ලා ‍ඉල්‍‍ලා ‍සි‍ටි‍න‍වා. ‍අ‍නෙක්‍ ‍සි‍ය‍ලු‍ම ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි ‍නිර්‍මා‍න ‍ක‍රු‍වන්‍ ‍බ‍ලා‍පො‍රොත්‍‍තු ‍වන්‍‍නේ, ‍ඔ‍වුන්‍ ‍ගේ‍න ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි ‍ව‍ල‍ට, ‍ඔ‍යා‍ල‍ගේ ‍අ‍ද‍හස්‍ ‍ත‍මා. ‍කි‍යන්‍‍න ‍හි‍තු‍නා. ‍ඒ‍ක ‍ත‍මා ‍කිව්‍‍වේ. ‍එ‍හෙ‍නම්‍ ‍ත‍ව ‍උ‍ප‍සි‍රැ‍සි‍යක්‍ ‍හ‍මු ‍වෙ‍යි ‍කි‍ය‍ලා ‍හි‍ත‍න‍වා. ‍බ‍ල‍මු. ‍ඔ‍යා‍ලා‍ට ‍ජ‍යෙන්‍ ‍ජ‍ය‍ම ‍වේ‍වා!!!!!!!!!

Yennamo Yedho (2014) on IMDb

 

 

700 MB (DVD) කොපිය මෙතනින් බාගන්න

8F1CAD737924E198BC4B7EB2AE673EEA1654262C
ටොරන්ට් ලින්ක් ක්‍රියා නොකරයිනම් ඒ ලින්ක් එකට යටින් ඇති හෑෂ් (hash) එක google හි සෙවුමක් කරන්න. එවිට ලැබෙන ඕනෑම ටොරන්ට් අඩවියකින් එම ටොරන්ට් එක බාගත කරගන්න.

 

මේ ලබා දී ඇති සිංහල උපසිරැසි පිළිබද “සිරාජ් ප්‍රියන්ත” සොහොයුරාට අප සැමගේ ස්තූතිය හිමි විය යුතු අතර උපුටාගැනීම් සියල්ලම ඔහුගේ අවසරය මතම සිදුවිය යුතුය.

65 thoughts on “Yennamo Yedho (2014) | මෙ‍හෙ‍මත්‍ ‍ආ‍ද‍ර ‍ක‍තා‍වක්‍ [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

 • සබ් එකට ස්තුතියි.. ජයවේවා

  Reply
 • පරක්කු වෙච්ච එක තමයි අවුල. ඒ නිසා වෙන සයිට් එකක සිංහල සබ් එකකින් බැලුවා.වැඩත්.වැඩි අැති නේ.. අවුලක් නෑ. ඊලඟ සතියෙ ඉදන් අර කිවුවත් වගේ ටක්ගාලා සබ් එක.දාමු… ජයවේවා

  Reply
  • හුටා මේක arrow s05 e 06 එකට දාන්ඩ හිටපු කමන්ට් එක… සොරි.

   Reply
 • එල එල… sub දැම්මට thanks මචං… තව sub දාන්න කොල්ලෝ…

  Reply
 • පට්ට ලව් ස්ටොරිය මචන්.. සබ් එකෙන් සප් එකක් දුන්නට බොහොම පින්

  Reply
 • meke torent file eka nane bro

  Reply
 • Mchan meke link eka ain karalane

  Reply
 • නියමයි සහෝ.
  බොහෝම ස්තුතියි සබි එකට
  බොහොම පිං සහෝ

  Reply
 • machan “rabhasa” NTR ge teligue film eka dapanko ikamanta? Eka nam patta show ekak

  Reply
 • thanks bro for this sub…..!
  pleeaaaase can u give sub for “poojai” film also soooon….(vishal’s)
  good luck..!

  Reply
 • තැන්ක්ස් මචං සබි එකට ඒත් මෙික Ala Modalaindi film එකේම කොපියක් මචං අවුලක් නැ දෙකම එකපාර බෑවා. පස්සේ තමයි දන්නේ……..

  Reply
 • Tnx machan…………. elzzzzzz gud luck

  Reply
 • supiri brow!! keep it up

  Reply
 • නියමයි සහෝ….
  දිගටම සබ් දෙමු…
  පුළුවන් තරම් දෙමලයි ටෙලිගු මලයාලම් ෆිල්ම් වලට සු=බ දෙනවනම් තමයි හොද….

  Reply
 • සබට තුති කොල්ලෝ…

  Reply
 • සිරාජ් මල්ලි සුපිරියි සුභපැතුම්………..

  Reply
 • සුපිරියි සුභපැතුම්..
  සබ් එක දුන්නට ගොඩක් ස්තුතියි..
  දිගටම කරගෙන යමු…
  ජයවේවා ඉදිරියටම යමු ජයවේවා…!%$

  Reply
 • සබ් එකට බොහොම ස්තුතියි සහො 😛 ජය

  Reply
 • බොහොම ස්තුතියි උපසිරැසියට !
  දෙමළ ෆිල්ම් අතාරින්නෙම නෑ වගේ .
  සුභ පතනවා සිරෝ !
  😀

  Reply
 • බොහොම ස්තුතියි සහෝ උපසිරැසියට !
  දෙමළ ෆිල්ම් අතාරින්නෙම නෑ වගේ .
  සුභ පතනවා සිරෝ !
  😀

  Reply
 • thank you so much for these subtitles……. i wish you all the best….. i would like to see more and more subtitles from you dear Siraj Priyantha.

  Reply
 • බොහොම ස්තූතියි සිරාජ් සහෝ සිංහල උපසිරැසියට. ඔරිජිනල් එකේ ඉතුරු ටිකටත් සබ් දියන්කො. ජය෴෴ 😛 😛

  Reply
 • කියල වැඩක් නෑ

  Reply
 • thank you my dear….. godak sub karanna wasanawa lebewaaaaaaaaaaaaa.!>>!!!!!!!

  Reply
 • kollo wechcha mahansiyata godaaaaak pin , thawath niwadu welawak balala athal eke himin sare sub ekak hadala supiri film ekakata pana denna …… api hamadamath oyalath ekka innawa, budu saranai

  Reply
 • thanks saho..sub dunnata..

  Reply
 • ස්තුතියි සහෝ උපසිරැසියට. කාලරාමු හදලා දුන්න යාලුවාටත් ගොඩ්ක් ස්තුතියි.

  Reply
 • ala modalaindi kiyana telugu film eke copyak.thanikarama ekamai….

  Reply
 • නියමයි සහෝ මේක බාගෙන බලනව උපසිරසියට බොහොම ස්තුති………..ජය වේවා………

  Reply
 • දැන්මම නම් බලන්න වෙන්නේ නැ සිරෝ එත් අනිවා බලනවා
  දැනට ගන්නම් සබ් එක එක බොහොමත් තුති මචෝ
  මහන්සි වෙලා අපිට රසවිදින්න මෙවැනි නිර්මාණ රැගෙන එනවට
  ජය!! 🙂 🙂

  Reply
 • දැන් ටැමිල් එවා ගොඩක් දෙනවා නෙහ්
  එල එල මමත් මේක හම්බ උනොත් බලනවා
  කවුරු කවුරුත් කමෙන්ට් කරලා දිරිමත් කරන එක
  යුතුකමක් ඒත් ඉතින් කොහෙද………
  තව සබ් දෙමු
  සබට තුති
  ඔබට ජය………..

  Reply
 • Supiri machan……………………..

  Niyamay

  Reply
 • huga dawasakin tikak romantic wenna puluwn wage (Y)

  Reply
 • බොහෝම ස්තූතියි සබට.

  Reply
 • niyamai…ela filumak wge…me wge 1k nobala kohomada..banna dawa…subata thanks SIRAJ saho.digatama sub demu.jaya wewa……….

  Reply
 • lassanai wage onna bawa thanks

  Reply
 • lipiyak tiyei page eke.eka poddak balapan.

  Reply
 • මම මේකේ සිංහල එක බලලා තියේ…
  “යන්නම යාදෝ”
  සිරාජ් මලයත් බලල තියේද?
  ඒකෙ ස්ටෝරියමද මේකෙත් තියෙන්නේ..
  සබට තැන්ක්ස්..
  ජය වේවා!!

  Reply
 • සිංහල subtitle TV එකෙන් බලන්නේ කොහොමද???? srt subtitle file එකත් එක්ක pen එකට copy කලාට වැඩ කරන්නේ ( , . ? ! ” : ) marks විතරයිි….. සිංහල sub එක පේන්නෙ නෑ … සිංහල sub එක පේන්න හදන්නේ කොහොමද ???????

  Reply
 • Mata mathaka widiyata meka theligu hari hindi hari ekaka coppy ekak. ayyo salli 700mb ahaka giya. e widiyatama gahala thiyanawa. ganna kattiya poddak balala ganna

  Reply
 • උපසිරසියට ස්තුතියි…ඉදිරියටත් තව තවත් උපසිරස ලබා දෙන්න…..

  Reply
 • බොහෝම ස්තූතියි සබට….. ජය…….

  Reply
 • නියමයි සිරාජ් මල්ලි නියමයි..
  පට්ට ෆිලුම දීලා තියෙන්නේ..
  මටනම් ඉතින් සබ් එක කලින්ම හම්බුනානේ ඔයාගෙන් සයිට් එකට දාන්න කලිනි..
  ඔන්න ඉතින් ඊයේ රෑම ෆිලුමත් බාලා ඉවරයි…
  1.50 හි….. හි…
  දැන් ඉතින් බැලීමක් තමයි …
  ලස්සසන සින්දු ටිකකුත් තියේ වගේ…
  ඉතින් ජයම වේවා කොල්ලෝ…
  හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා..
  ජය වේවා..!!!

  Reply
 • mulinma kaththi eke sub hadala dapanko….

  Reply
 • ඔබට තුති.
  සුභපැතුම්.
  ඉදිරියටම යමු…!
  ජයවේවා……
  බුදු සරණයි.. !!!

  Reply
 • සිරාජ් මල්ලිගෙ එකක්
  සුපිරි සබක් ඇති එහෙනම්
  එල එල ඔහොම යමු

  Reply
 • ela ah
  Thanks 😀

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *